Adatkezelési szabályzat

A Családpásztor Evangelizációs Szolgálat mint adatkezelő, adatvédelmi kötelezettségei:

1. A Családpásztor Evangelizációs Szolgálat tevékenységével kapcsolatban minden adatkezelést a jelen szabályzatban és a hatályos romániai jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak megfelelően végez.

2. A Családpásztor Evangelizációs Szolgálat a védendő adatokat bizalmasan, elkülönítve, csak az arra illetékes munkatárs által hozzáférhetően, az adatok biztonságát garantáló biztonsági, technikai és szervezési intézkedések megtételével írásos anyagok esetében elzárva, digitális formában pedig a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat számítógépein jelszóval védve tárolja; kezelésükre csak a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat titoktartásra kötelezett munkatársai jogosultak.

3. A Családpásztor Evangelizációs Szolgálat személyes adatokat gyűjt és tárol:
a. saját rendezvényekre történő jelentkezések és a programok szervezése céljából,
b. hírek, információk, tájékoztatók, hírlevelek szétküldése érdekében,
c. az információáramlás megkönnyítése, statisztikák készítése céljából.

4. A Családpásztor Evangelizációs Szolgálat rendezvényeire jelentkezők személyes adatai (név, lakcím, e-mail, telefon, házasságkötésre vonatkozó adatok, gyermekekre vonatkozó adatok, étkezésre vonatkozó speciális igény stb.)
a.) kizárólag a megadott rendezvény megszervezése és lebonyolítása érdekében kezelhetők
b.) a kezeléséhez és a 3.b. pont szerinti kategóriába való besoroláshoz a jelentkezők
hozzájárulása szükséges
c.) kezelése a bizalmas adatok kezelésére vonatkozó szabályok szerint (jelen szabályzat 2.
pontja) végzendő
d.) tárolását az adott rendezvény után még 5 évig köteles a bizalmas adatok kezelésére
vonatkozó szabályok szerint (l. jelen szabályzat 2. pont) fenntartani
e.) ezen idő alatt az adat csak az adatközlő személyes kérésére módosítható, vagy törölhető. A
kérés, az iroda@csalad.ro címen jelezhető. Panasz az illetékes felügyeleti hatóságnak nyújtható
be: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – B-dul
G-ral. Gheorghe Magheru 28-30; Sector 1, irányítószám: 010336; Bukarest, Románia.
f.) amennyiben a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat egy másik (bel- vagy külföldi) szervezet által szervezett rendezvényre való jelentkezés érdekében gyűjt be adatokat, az adatok továbbításához a jelentkező hozzájárulását kell kérnie.

5. A Családpásztor Evangelizációs Szolgálat a hírek, információk, tájékoztatók, hírlevelek szétküldése érdekében gyűjtött személyes adatokat
a.) az ezen anyagokat megkapni szándékozó adatközlők személyes kérése (jelentkezése) alapján gyűjti és tárolja;
b.) a jelentkezési felületen a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat feltünteti a jelentkezés mindenkori visszavonásának módját
c.) a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat az így gyűjtött adatokat kizárólag a megadott információs anyagok, tájékoztatók, stb. szétküldésére használja
d.) az adatokat csak az adatközlő személyes kérésére módosítja vagy törli.
e.) az adatokat törli az adott információs anyag, tájékoztató stb. megszüntetésekor, vagy ha az adatok elévültek (pl. az e-mail vagy postacím nem működik)

6. A Családpásztor Evangelizációs Szolgálat az alkalmazásában álló személyek személyes adatait a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak megfelelően kezeli.
a.) a munkavállalás szándékával benyújtott iratokat (önéletrajzok, igazolások, dokumentum másolatok, azok mellékletei, stb.) bizalmas iratként kezeli.
b.) a fel nem vett jelentkezők által benyújtott iratokat a jelentkezéstől számított 6 hónapon belül a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat megsemmisíti.
c.) a felvételt nyert munkavállaló által benyújtott iratokat Archívumában bizalmas dokumentumként (2. pont) tárolja, és senkinek nem továbbítja, a munkaviszony megszűnte esetén azonban 6 hónapon belül megsemmisíti.

7. A Családpásztor Evangelizációs Szolgálat személyes adatokat továbbít az érintettek hozzájárulásának birtokában kül- és belföldi hatóságoknak és szervezeteknek a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban lefektetett szabályok szerint
a.) konferenciákon, tanácskozásokon, ünnepségeken való részvétel előkészítése céljából
b.) nemzetközi és hazai szervetekben való tagsági viszony létesítése céljából
c.) szellemi termékek jogdíjának rendezése céljából.

8. A Családpásztor Evangelizációs Szolgálat honlapja (www.csaladpasztor.com) felületeit úgy alakítja ki, hogy azok a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával működjenek.

9. A helytelen vagy hibásan megadott adatokból adódó kellemetlenségekért, problémákért a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat nem vállal felelősséget.